Polityka Prywatności Serwisu AvtoBase.Com

1. Definicje

1.1. Administrator – AvtoBase.Com.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem AvtoBase.Com.

1.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Polityka Prywatności

2.1. Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

2.2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności.

2.3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AvtoBase.Com, świadczący Usługi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez bezpośredniej obecności stron.

2.4. Cele przetwarzania danych osobowych w serwisie:

• kontakt z użytkownikiem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Pliki «cookie»

3.1. Serwis nie pobiera w sposób automatyczny jakichkolwiek informacji o Użytkowniku, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.2. Poprzez pliki cookies rozumie się dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz które są niezbędne bądź przeznaczone do korzystania z Serwisu. Co do zasady, cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

3.3. Celem wykorzystywania plików cookies jest:

• dostosowanie treści zamieszczonych w Serwisie do potrzeb i preferencji Użytkownika oraz usprawnienie korzystania z Serwisu; w szczególności wskazane wyżej dane informatyczne pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować wyświetlaną stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb;

• usystematyzowanie i opracowanie danych dotyczących potrzeb i sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu umożliwiające ulepszenie struktury stron internetowych Serwisu;

• utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika (po zalogowaniu) bez potrzeby ponownego logowania w Serwisie.

3.4. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje cookies:

• statystyczne (stałe, przechowywane od 1 dnia do 2 lat);

• marketingowe (sesyjne, stałe, przechowywane od 1 dnia do 1 roku).

3.5. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zmiana ustawień w tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji Użytkowników i może zostać przez nich dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub wyświetlenie każdorazowej informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

3.6. Administrator informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach stron internetowych Serwisu.

3.7. Dane informatyczne (cookies) zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być przekazywane na rzecz współpracujących z operatorem Serwisu kontrahentów, w tym w celach promocyjnych i marketingowych:

• Grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP), gromadzone przez Google Analytics. Dane te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, integracji raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google;

• Kolejnym zestawem danych, których nośnikiem są pliki cookies, są dane dotyczące aktualnie przeglądanej strony, źródła wejścia, czasu wizyty oraz dane o systemie operacyjnym, przeglądarce i lokalizacji użytkownika.

3.8. W celu zasięgnięcia obszerniejszych informacji w przedmiocie wskazanych wyżej danych informatycznych należy zapoznać się z treścią sekcji «Pomoc» w menu swojej przeglądarki internetowej.

4. Korzystanie z formularzy kontaktowych

4.1. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dobrowolnego wypełnienia formularza kontaktowego w Serwisie. Poniższe zasady opisują sposób przetwarzania przez Administratora. danych osobowych osób zainteresowanych usługami Administratora, które skorzystają z formularza kontaktowego (dalej: Zainteresowani).

4.2. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z Zainteresowanymi, konieczne może być udostępnienie przez osobę zainteresowaną danych osobowych obejmujących: (i) imię i nazwisko; (ii) nr telefonu; (iii) adres e-mail; (iv) firma.

4.3. Udostępnienie danych osobowych wskazanych poprzednim punkcie jest dobrowolne, jednakże brak przekazania danych osobowych przez Zainteresowanego spowoduje, że nie będzie możliwy kontakt.

4.4. Dane osobowe przekazane przez Zainteresowanego będą wykorzystywane w celach:

• nawiązania kontaktu i przedstawienia przez Administratora szczegółów usług;

• analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Zainteresowanych w celu doskonalenia oferty Administratora i funkcji Serwisu;

• badania satysfakcji związanego z działalnością Administratora i/lub Serwisu.

4.5. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Zainteresowanego stanowi zgoda na przetwarzanie danych, a także konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również przetwarzanie danych osobowych związane z uzasadnionymi prawnie interesami Administratora.

5. Uprawnienia użytkownika

5.1. Zainteresowanemu w dowolnym momencie przysługują następujące prawa:

• Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

• Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

• Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

• Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

• Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba; W szczególności, Zainteresowany może cofnąć zgodę na wykorzystywanie jego lub jej danych osobowych w celach handlowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej lub newslettera;

• Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przy użyciu komputera;

• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z badaniem satysfakcji – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach związanych z badaniem satysfakcji;

• Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;

• Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

• Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: avtobase.com@gmail.com.

5.3. Administrator informuje, że dane osobowe Zainteresowanego będą przechowywane przez okres przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych, tj. przedstawiania oferty dostępnych usług i pozyskania odpowiedzi zwrotnych dotyczących tej oferty, przy czym po tym okresie dane mogą być przechowywane tylko na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub gdy jest to wymagane przepisami prawa.

5.4. Dostęp do danych zebranych przez Administratora udzielany jest uprawnionemu personelowi lub współpracownikom, którzy otrzymali dla tego celu odpowiednie umocowanie.

5.5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 30.01.2020