Regulamin Korzystania z Serwisu AvtoBase.Com

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki korzystania z serwisu AvtoBase.Com;
 2. Serwis AvtoBase.Com obejmuje bazę danych zawierającą wszelkiego rodzaju instrukcje, w tym w szczególności dotyczące obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi;
 3. Serwis AvtoBase.Com służy Użytkownikom do zamieszczania różnego rodzaju instrukcji na warunkach określonych w Regulaminie;
 4. Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, rozprowadzać, wysyłać, przedstawiać, publikować, sprzedawać, licencjonować, tworzyć utworów zależnych lub wykorzystywać jakichkolwiek treści dostępnych w serwisie w innych celach niż dozwolony użytek osobisty;
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw;
 6. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem korzystania z serwisu AvtoBase.Com, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu;
 7. Wszystkie prawa zastrzeżone dla firmy AvtoBase do użytkowania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich dostępnych danych w serwisie AvtoBase.Com podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.). Wykorzystanie danych z serwisu w celach niekomercyjnych może odbywać sie jedynie na warunkach wskazanych w Regulaminie.

Użyte w Regulaminie określenia

 1. AvtoBase - AvtoBase.Com;
 2. «usługobiorca» lub «użytkownik» - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu AvtoBase.Com;
 3. «rejestracja» - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego AvtoBase danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej;
 4. «instrukcja» - dostępna za pośrednictwem serwisu AvtoBase.Com instrukcja dotycząca w szczególności, lecz nie wyłącznie, obsługi maszyn, urządzeń, narzędzi.

Dane osobowe

 1. Użytkownik, podając dane osobowe na stronach serwisu oświadcza, że: a) są one zgodne z prawdą; b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych przez właściciela serwisu w celu administracji kontem i obsługi płatności; c) wyraża zgodę na wysyłanie na podany przez użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od właściciela serwisu AvtoBase.Com lub jego kontrahentów.
 2. Konto w serwisie jest osobiste, i zabrania się jego odsprzedaży, a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania części lub całości konta.

Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu internetowego

 1. Usługi świadczone poprzez serwis internetowy AvtoBase.Com polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości bazy danych;
 2. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne;
 3. Złożenie zamówienia wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez podanie adresu e-mail oraz danych osobowych;
 4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

Udostępnienie serwisu do zamieszczania instrukcji przez Użytkowników

 1. AvtoBase udostępnia serwis i stwarza niezbędne warunki techniczne do zamieszczania przez użytkowników różnego rodzaju instrukcji;
 2. AvtoBase umożliwia zamieszczenie przez użytkowników na stronie AvtoBase.Com instrukcji, o ile nie zostały wcześniej ujęte w bazie danych AvtoBase;
 3. Przed zamieszczeniem instrukcji należy zarejestrować się jako użytkownik przez zamieszczenie danych osobowych;
 4. Użytkownik musi posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
 5. Umieszczenie przez użytkownika instrukcji lub innego materiału stanowi jednocześnie oświadczenie użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia do zamieszczenia materiału w serwisie oraz, że ponosi on pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie, jako skutek umieszczenia instrukcji, praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i do nich pokrewnych, praw do znaków towarowych, handlowych, patentów, itp.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu AvtoBase.Com wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu AvtoBase nie ponosi odpowiedzialności;
 2. AvtoBase dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od AvtoBase;
 3. AvtoBase zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu AvtoBase.Com. AvtoBase dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej;
 4. W stosunku do instrukcji zamieszczonych przez użytkowników, odpowiedzialność AvtoBase wobec osób trzecich za naruszenie ich praw jest wyłączona. Jednakże, w przypadku pozyskania informacji o okolicznościach mogących wskazywać na naruszenie praw osób trzecich, AvtoBase ma prawo niezwłocznie usunąć dane, których to naruszenie dotyczy;
 5. AvtoBase nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji zawartych w instrukcjach zamieszczonych przez użytkowników w serwisie lub w informacjach zamieszczonych na forum dyskusyjnym;
 6. AvtoBase nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu i forum dyskusyjnego;
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść zamieszczonych przez siebie instrukcji, podanych informacji, jak i treści umieszczanych na forum dyskusyjnym;
 8. AvtoBase zastrzega sobie uprawnienie do podania numeru IP osoby umieszczającej materiał, właściwym organom władzy w przypadku, jeżeli przepisy prawa nakazują podanie takich danych;
 9. AvtoBase nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez użytkowników w związku z wykorzystaniem instrukcji obsługi. Wszelkie reklamacje dotyczące instrukcji obsługi winny być kierowane bezpośrednio do producenta maszyny, urządzenia, narzędzia lub innego przedmiotu, którego dotyczy instrukcja;
 10. AvtoBase nie ponosi odpowiedzialności za: a) awarie techniczne powstałe w wyniku czynników niezależnych od AvtoBase (siła wyższa). Przez siłą wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od AvtoBase, w szczególności: wojna, pożar, powódź, zamach terrorystyczny, trzęsienie ziemi, strajki, gradobicie, przerwy w dostawie prądu; b) działania Użytkowników niezgodnie z prawem, niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności; c) jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika, a wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych; d) sposób w jaki użytkownik wykorzystuje dane z serwisu AvtoBase.Com; e) skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała, w tym także złamanie hasła przez osobę trzecią; f) przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od AvtoBase; g) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od AvtoBase.
 11. Wyłączenie odpowiedzialności AvtoBase obejmuje wszelkie straty i utracone korzyści, w tym uszkodzenia programów komputerowych lub sprzętu oraz utratę danych zgromadzonych na elektronicznych nośnikach informatycznych;
 12. Zabezpieczanie się przed ewentualną możliwością występowania wirusów komputerowych oraz innych destrukcyjnych działań spowodowanych korzystaniem z serwisu AvtoBase.Com leży wyłącznie po stronie odwiedzającego tę stronę.

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. W zasobach serwisu AvtoBase.Com zabrania się: a) umieszczania na serwerze plików, do których użytkownik nie posiada praw autorskich lub praw do ich publikacji w Internecie; b) umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami obyczajowymi lub etycznymi, oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
 2. W przypadku stwierdzenia przez AvtoBase zamieszczenia w serwisie treści, o których mowa w ust. 1, zostaną one niezwłocznie usunięte przez AvtoBase. W przypadku zamieszczenia treści, o których mowa w ust. 1 lit. a) AvtoBase wystąpi do użytkownika o udzielenie wyjaśnień, natomiast w przypadku treści, o których mowa w ust. 1 lit. b) konto użytkownika, który zamieścił takie materiały zostanie zlikwidowane;
 3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania serwisu, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do: a) niezakładania kont i nieumieszczania plików o nazwach nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem - dotyczy to także opisów kont i plików; b) opatrywania umieszczanych plików nazwami i opisami zgodnymi z ich rzeczywistą zawartością; c) umieszczania materiałów o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia w taki sposób, by osoby niepełnoletnie lub nie życzące sobie kontaktu z tego typu materiałami nie były narażone na przypadkowy z nimi kontakt; d) działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników; e) nieutrudniania innym użytkownikom korzystania z serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy serwisu w sposób, do którego nie są przystosowane; f) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych użytkowników, w tym niepodejmowania prób odgadnięcia haseł; g) niezamieszczania skryptów i programów wykonywalnych oraz nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych użytkowników, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików, sztuczne naliczanie punktów, sztuczne zliczanie transferu; h) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem https://avtobase.com/pl/polzovatelskoe-soglashenie.html i zapoznawania się z nimi; i) nieumieszczania na koncie plików, które są wykorzystywane jako składniki stron www lub aplikacji wykonywalnych; j) niepobierania plików z serwisu w jakikolwiek sposób, który powoduje pobranie pliku bez uprzedniego odwiedzenia przez użytkownika stron serwisu, z obejściem limitów transferu obowiązujących w serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji serwisu; k) nieobciążania serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na założonym koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia konta; l) niepodejmowania prób sztucznego wypozycjonowania się na głównej stronie portalu (wśród kont wymienionych jako ostatnio dodane, ostatnio widziane lub najaktywniejsze).

Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług przez AvtoBase na adres e-mail: avtobase.com@gmail.com;
 2. AvtoBase rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. AvtoBase zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od usługobiorcy - czas udzielania wyjaśnień przez usługobiorcę przedłuża okres rozpoznania reklamacji;
 3. Odpowiedź na reklamacje jest kierowana na adres podany przy rejestracji;
 4. AvtoBase zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, bez uprzedniego poinformowania użytkowników.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2020